Klauzula-informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest :Publiczne Przedszkole nr 20 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Jana Brzechwy 80, telefon kontaktowy: 774828318, adres email: pp20@kedzierzynkozle.pl.
 2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani/Pan Agnieszka Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo oraz
  b) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka z
  przedszkola
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które jest
  zadaniem publicznym wynikającym z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
  oświatowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres danego roku szkolnego.
 7. Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe: imię, nazwisko
 8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO (art. 21 RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.