Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 12.00.

     Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę, co reguluje aktualnie obowiązująca Uchwała Nr LIX/567/18 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

     Opłata, o której mowa podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

– uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej,

– uczęszczanie do przedszkola lub przedszkola i żłóbka rodzeństwa, wtedy 50% zniżki na drugie dziecko.

     Opłaty nie pobiera się w przypadku:

– uczęszczania do przedszkola lub żłobka trójki dzieci z rodziny,

– uczęszczania do przedszkola dzieci z domów dziecka.

     Opłata za wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 7,50 zł. za dzień.

       

        Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej od dnia 1 stycznia 2017 r. sześciolatki uczęszczające do przedszkoli, zostają objęte subwencją oświatową w związku z tym, rodzice dzieci w wieku 6 lat i starszych realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie będą wnosili opłat za  pobyt dziecka w przedszkolach, muszą jedynie ponosić opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

     Opłaty powinny być dokonywane do 15-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest opłata.

Numer rachunku przedszkola, na który należy wpłacać opłatę:

10 1020 3668 0000 5802 0501 0709