KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RADY RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, telefon kontaktowy: 774828801., adres poczty elektronicznej: zsp1@kedzierzynkozle.pl
 2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję    pełni    Pani    Agnieszka    Kwaśnik.     Kontakt     z     Inspektorem     jest     możliwy     pod adresem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z Pani/ Pana udziałem w działalności Rady Rodziców.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-art. 6 ust. 1 lit. c RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 83, 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 910 z późn. zm), regulaminu Rady Rodziców.

 • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Administrator tj.: firma hostingowa – usługi informatyczne Witold Joniak, podmiot zapewniający obsługę prawną, podmiot wspierający szkołę w zakresie obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej, organizacyjnej

– Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, a także inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa.

 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Rodziców (czyli przez okres 1 roku szkolnego) a następnie przez okres, w którym Administrator jest zobowiązany do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach czyli przez okres 25 lat kalendarzowych liczonych od dnia 01 stycznia następnego roku, w którym nastąpiło zakończenie pełnienia funkcji członka Rady Rodziców (m.in. protokoły posiedzeń, uchwały, wnioski).
 • Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa  i  jest   konieczne,   by mogła Pani/ Pan uczestniczyć w funkcjonowaniu Rady Rodziców. Odmowa podania danych spowoduje niemożność bycia członkiem Rady Rodziców.
 • W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO).
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.