Deklaracja dostępności dla strony internetowej przedszkole20.kedzierzyn-kozle.edu.pl

Publiczne Przedszkole nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola.

  • Data publikacji strony internetowej: 20 grudnia 2020 r..
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 grudnia 2020 r..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Skrytka ePUAP: /ZSP1KK/SkrytkaESP

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Jastrzembska, pp20@kedzierzynkozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 482 83 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Charakterystyka obiektu:

Budynek znajduje się przy ulicy Jana Brzechwy 82 w Kędzierzynie-Koźlu

1) Budynek jest dwukondygnacyjny, w którym mieszczą się 3 sale dla dzieci, sekretariat, kancelaria, kuchnia, toalety oraz pomieszczenia magazynowe;

2) do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jana Brzechwy. Wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

1) korytarze w budynku:
a) nie umożliwiają pełnego poruszania się osoby na wózku inwalidzkim na parterze do wszystkich pomieszczeń, tak samo jest na pierwszym piętrze,
b) posiadają przeszkody architektoniczne w postaci progów,

2) schody w budynku:

a) szerokie na 118 cm z obustronnymi poręczami, 

b) są zabezpieczone taśmami antypoślizgowymi, 
c) umożliwiają dostęp do pomieszczeń na pierwszym piętrze;

3) winda osobowa w budynku:

a) brak windy w budynku


3. W budynku nie występują inne dostosowania w postaci:

1) informacji głosowych;
2) pętli indukcyjnych; 
3) głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące;
4) platform;

5) brak toalet dla osób niepełnosprawnych;
6) oznaczeń w alfabecie braille’a lub oznaczeń kontrastowych;
7) dotykowego systemu naprowadzania dla osób słabowidzących lub niewidomych;
8) druku powiększonego dla osób słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

1) dla budynku PP 20 nie ma parkingu dla osób z niepełnosprawnością, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania pojazdu na 1 miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym w pobliżu PP 20, na parkingu PSP 18, przed częścią budynku, w której znajduje się sala gimnastyczna;
2) 10 miejsc postojowych znajduje się ok. 50 m od budynku.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma ograniczeń do wstępu dla osoby z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w art. 11 i 12 ustawy z dnia 19 września 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

  1. Informacje dodatkowe
  1. dojazd do budynku odbywa się drogą publiczną dwukierunkową;
  2. brak drzwi otwieranych automatycznie;
  3. nie wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczeń mają szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm;
  4. brak jest informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewnionej w sposób wizualny lub głosowy;

brak oznakowania pomieszczeń z wykorzystaniem tabliczek ze znakami wypukłymi dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.