STATUT
ZSP NR 1
Publicznego Przedszkola Nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu

Podstawy prawne:
Akt założycielski – Uchwała rady Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 26.10.2017 Nr XL8/451/17
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1379).
Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r.. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. , po. 498).
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj: 2016 poz. 1870).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).

Rozdział I
Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1. Informacje ogólne
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 (Publiczne Przedszkole nr 20) w Kędzierzynie-Koźlu zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:
prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;

Lokalizacja przedszkola:
Siedzibą przedszkola jest budynek w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Jana Brzechwy 82, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:
oddział dla dzieci 3-4 – letnich,
oddział dla dzieci 4-5 – letnich,
oddział dla dzieci 5-6 – letnich;

3. Organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole używa nazwy: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (w skrócie ZS-P1)
6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.
7. Przedszkole prowadzi:
wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat,
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
wczesne wspomaganie;
pomoc psychologiczno-pedagogiczną
opieka pedagoga specjalnego

8. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:
Gminę Kędzierzyn-Koźle;
Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

9. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.
10. Obsługa administracyjna, finansowa i techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.
11. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny.
12. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
13. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr LIV/624/14 z dnia 28 maja 2014
14. W przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu – ATMS Kids, którego działanie określa osobny regulamin.

Rozdział II
§ 1. Misja przedszkola
Misja Przedszkola Nr 20 w Kędzierzynie – Koźlu:
„Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje.”
Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości.
Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju.

Rozdział III
Cele i zadania przedszkola

§ 1. Cele przedszkola
1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3. Cel wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § ust. 2 przedszkole realizuje poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej, poznawczej i emocjonalnej.

§ 2. Zadania przedszkola
Do zadań ZSP1 – Publicznego Przedszkola Nr 20 należy:
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania.
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami.
Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu.
Egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

§ 3. Przedszkole kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 4. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział IV
Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje
§ 1. Organy przedszkola
Organami Przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.
§ 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 3. Dyrektor przedszkola
Dyrektor przedszkola, w szczególności:
kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
sprawuje nadzór pedagogiczny,
sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczna i radę rodziców oraz  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, np.
organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży,
odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
tworzy na czas określony lub nieokreślony zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z zadań statutowych przedszkola, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich ono funkcjonuje,
współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
Przepis ten nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
współpracuje z radą pedagogiczną i  radą rodziców.
W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

§ 4. Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli,
projekt planu finansowego placówki,
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 5.
Dyrektor ZS-P1 wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9, niezgodnych z przepisami prawa.
Wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany oraz uchwala statut przedszkola.
Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 6. Rada Rodziców
W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
W skład rad rodziców wchodzą wybrani w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych, do rady rodziców placówki.
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
Do kompetencji rady rodziców, należy: opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
Rada rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.
Zebrania rady rodziców są protokołowane.
W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
Fundusze zgromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady oraz zakres współpracy.
§ 7.
Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie :
trzech członków rady pedagogicznej,
trzech członków rady rodziców,
dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział V
Organizacja przedszkola
§ 1. Organizacja pracy przedszkola
Przedszkole funkcjonuje cały rok.
Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 – 16.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.
Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc ogólnie obowiązującą opłatę.
Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor ZS-P1 w umowie sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały.
Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych
temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których 
są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci
zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną
innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu 
i zdrowiu dzieci
11. W przypadku zawieszenia zajęć powyżej dwóch dni, dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
12. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
1) komunikatory :vulcan e-dziennik, telefon ( rozmowy , sms)
13. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kdztałcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację 
o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
14. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
są organizowane z uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu
3) możliwości psychofizycznych dzieci
15. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
1) przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku
2) propozycji zabaw z dziećmi z użyciem przedmiotów dostępnych w domu
3) przesłanie linków do filmów edukacyjnych, książeczek multimedialnych, gier edukacyjnych
16. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może czasowo modyfikować:
1) tygodniowy zakres nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola
2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
17..Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest odebranie wiadomości
18. W przedszkolu realizowane są konsultacje o których mowa w art.42.ust2f KN

§ 2. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu – szczegółowe postanowienia określają odrębne przepisy.
W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;
rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;
stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;
rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju;
prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;
podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowania przedszkolnego;
wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
niepełnosprawności dziecka;
z zaburzeń zachowania i emocji;
szczególnych uzdolnień;
specyficznych trudności w uczeniu się;
z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
choroby przewlekłej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzeń edukacyjnych;
zaniedbań środowiskowych;
trudności adaptacyjnych;

O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
rodzice dziecka/prawni opiekunowie;
dyrektor przedszkola;
nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
pracownik socjalny;
asystent rodziny;
kurator sądowy.

Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy grupy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;
specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
pedagog
logopeda
terapeuta pedagogiczny;
pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka.
Formy pomocy psychologicznej – pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
porad i konsultacji,
zajęć rozwijających uzdolnienia.
W przedszkolu organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – na zasadch określonych w odrębnych przepisach:
1) Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnym poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych (art.108 ustawy Prawo oświatowe).
Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli
poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w ogólnodostepnej grupie dzieci.
W przedszkolu mogą być realizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na zasadach określonych w odrębnych przepisach (Rozp. MEN z dnia 23 kwietnia 2013 Dz.U. 2013 poz. 529).
W przedszkolu prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez PPPP na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków
3) współpraca z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami, rodzicami,
wychowankami
4) prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć z dziećmi,
5) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

§ 3. Organizacja oddziałów
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień;
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 65;
W przedszkolu łącznie mieszczą się 3 oddziały;
Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25. ( Rozp. MEN. Z dn.21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół- Dz. U. 61 poz. 624 z późn. zm).
Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
trzy sale dziennego pobytu dzieci,
2 szatnie, z toaletami
kuchnię,
pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
ogród przedszkolny.

Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
Grupa międzyoddziałowa organizowana jest w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.
Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do godziny 16.30 lub do momentu zamknięcia przedszkola.
W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Wycieczek.
Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 4. Arkusz organizacji przedszkola
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor ZS-P 1, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych.
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli

§ 5. Ramowy rozkład dnia
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§ 6. Zasady odpłatności
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.
Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego, jak również opłaty za korzystanie z posiłków.
Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.
Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola podlega obniżeniu o 50% w przypadku:
uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej;
uczęszczanie do przedszkola lub przedszkola rodzeństwa;
Opłaty, o której mowa w pkt.4 § 6 nie pobiera się w przypadku:
uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny troje dzieci uczęszczających do przedszkola;
uczęszczanie do przedszkola dzieci z domu dziecka.

Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulgi zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do ulgi lub zwolnienia.
Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:
rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 15-go dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,
wysokość opłaty za przedszkole, podawana jest rodzicom do piątego dnia roboczego danego miesiąca,
rodzic zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie dowodu wpłaty do przedszkola w przypadku wpłacenia gotówki w kasie ZOOIW.
zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.

Zasady korzystania z wyżywienia pracowników przedszkola:
z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola jedynie za pełną odpłatnością na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,
w cenę posiłków wkalkulowane są koszty zakupu surowca zużytego do sporządzenia posiłków i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjno – rzeczowe, który obejmuje: wynagrodzenie pracowników przygotowujących posiłki, zużycie mediów (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, ścieków), inne wydatki rzeczowe związane z zakupem środków czystości.

Obsługę finansowo-księgową powadzi Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu na mocy porozumienia z dyrektorem przedszkola.

§ 7. Sposób sprawowania opieki
W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z Regulaminem placu zabaw
Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
– informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
– okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
– współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
9. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
10. W ZS-P 1 obowiązują „Procedury postepowania z dzieckiem przewlekle
chorym”

§ 8. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali i oddać pod opiekę nauczyciela.
Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do godz. 8.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.

§ 9. Formy współdziałania z rodzicami
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Przedszkole współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy: przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze,
przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie;
uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,
prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,
informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,
systematycznego eksponowania prac dzieci.

§ 10. Stanowiska kierownicze w przedszkolu
1. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora.
powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczne, rady przedszkola lub rady rodziców i organu prowadzącego;
zakres kompetencji dla stanowiska wicedyrektora ustala dyrektor ZS-P NR 1

2. Wicedyrektor Przedszkola:
sprawuje nadzór pedagogiczny,
realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
zastępuje dyrektora ZS-P NR 1 w czasie jego nieobecności.
szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności wicedyrektora określają dokumenty o nazwie: „opis stanowiska pracy” oraz „szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności”.

3. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora należy:
sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola,
organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,
przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia nauczycieli),
prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania,
realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w placówce,
sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji,
obserwowanie zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy,
dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej,
uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli;
wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;
w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej chorobą, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych;
hospitowanie nauczycieli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i pohospitacyjnych oraz egzekwowanie ich wykonania;
wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;
sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

Rozdział V
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§ 1. Nauczyciele i pracownicy
W przedszkolu zatrudnia się: nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym , pracowników administracji obsługi.
Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników 
 o których mowa §1 określają odrębne przepisy
Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno- obsługowych określa Dyrektor ZS-P NR 1 w zakresach czynności.
Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane
 i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
Przestrzegania założeń Konwencji o Prawach Dziecka – kierowania się dobrem dziecka.
W przypadku powzięcia wiadomości o stosowaniu przemocy w stosunku do dziecka pracownikprzedszkola ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia policji i prokuratury (szczegółowy tryb postępowania określa procedura „Niebieskiej Karty”).
Wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki
Troszczenia się o mienie placówki. Nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych
Przestrzegania dyscypliny służbowej, polegającej na: realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem, codziennym podpisywaniu listy obecności oraz wpisu do dziennika w przypadku nauczycieli, usprawiedliwianiu niezwłocznie u dyrektora przedszkola nieobecności, wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie, zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie, czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola, poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.
§ 2. Zadania nauczyciela
1.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada, za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
Do zakresu zadań nauczycieli należy:
Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek i spacerów itp.
Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.
Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.
Organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców.
Planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
Współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania.
Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących .
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2.Nauczyciel ma prawo
korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu,, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz specjalistów instytucji naukowo-oświatowych.
Nauczyciel ma prawo dokonać wyboru programu wychowania do realizacji w swojej grupie wiekowej.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
Włączenia ich w działalność Przedszkola poprzez: zebrania, zabawy, zajęcia otwarte, uroczystości, pikniki, kąciki dla rodziców, gazetkę przedszkolną, strony internetowe, prelekcje
Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

Do obowiązków nauczyciela religii należy:
Realizowanie programu zatwierdzonego poprzez właściwe władze kościelne,
Kształtowanie osobowości dziecka respektując odpowiedni do danej religii system wartości.
Odnotowywanie odbytych zajęć w dzienniku danej grupy.
Korzystanie z programów własnych lub opracowanych przez władze danego kościoła .

Zadania pedagoga :
prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju wychowanków;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym wychowanków;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania logopedy w przedszkolu:
diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;
prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zadania terapeuty pedagogicznego w przedszkolu:
prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym wychowanków, we współpracy z rodzicami wychowanków;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 3. Pracownicy przedszkola
1) W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
2) Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
3) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
4) Dyrektor ZS-P1 ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy zadań:
Intendentka:
Zakres obowiązków:
kupowanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym,
kwalifikacja realizowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT,
identyfikacja i ocena realizowanych zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku VAT,
właściwe dokumentowanie sprzedaży dla celów VAT,
zatwierdzanie rachunków (faktur) wystawianych na Przedszkole pod względem formalnym i rachunkowym,
przestrzeganie rozliczeń rachunkowych, gotówki, zaliczki- w ustalonych terminach,
posługiwanie się NIP Urzędu Miasta w zakresie realizowanych transakcji,
uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu,
wywieszanie jadłospisu dekadowego na tablicy informacyjnej dla rodziców,
przestrzeganie norm żywieniowych,
sporządzanie dziennych raportów żywieniowych,
sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością,
utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,
odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia,
prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw,
prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności,
prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek,
używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,
dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni oraz salach przedszkolnych w potrzebne leki i artykuły sanitarne,
przestrzeganie przepisów HACCP, bhp, przeciwpożarowych, regulaminu pracy,
dokonywanie zakupów środków chemicznych potrzebnych do utrzymania czystości w placówce, nadzór nad magazynem środków chemicznych,
prowadzenie na bieżąco kart charakterystyki produktów dotyczących artykułów chemicznych,
dbanie o zgodność stanu kasy i obrotów gotówkowych,
naliczanie odpłatności za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dzieci oraz personelu, obsługa elektronicznego systemu ewidencjonowania godzin pobytu dzieci w przedszkolu,
monitorowanie terminowości dokonywania przez rodziców wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu na rachunek bankowy przedszkola,
udział w pracach komisji inwetaryzacyjnej, naradach roboczych,
udział w pracach Komisji ZFŚS,
doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy poleconych przez dyrektora przedszkola
przestrzeganiu tajemnicy służbowej, polegającej na nieujawnianiu danych osobowych oraz informacji dotyczącej dzieci, rodziców osobom postronnym.
Zakres odpowiedzialności:
odpowiedzialność za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia,
odpowiedzialność za właściwe przechowywanie gotówki, gospodarowanie zaliczką oraz jej terminowe rozliczanie,
odpowiedzialność za prawidłowość naliczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz terminowość ich egzekwowania, naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach,
odpowiedzialność za monitorowanie terminowości dokonywania przez rodziców wpłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu na rachunek bankowy przedszkola,
odpowiedzialność za gospodarkę materiałową,
odpowiedzialność za prowadzenie kartotek wyposażenia kuchni i woźnych, protokołów przekazania lub zniszczenia
odpowiedzialność za prawidłowość gospodarki magazynowej,
odpowiedzialność za terminowość i rzetelność wykonywania raportów żywieniowych,
odpowiedzialność za mienie przedszkola znajdujące się w biurze intendenta oraz w magazynach żywnościowych, a także za właściwe zabezpieczenie go po skończonej pracy,
wykonywanie zaleceń władz finansowych, oświatowych i sanitarnych
Zakres uprawnień:
Intendent ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Sekretarka:
prowadzi dokumentację osobową pracowników;
prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
wydawanie delegacji służbowych;
przygotowanie list obecności pracowników;
rozliczanie czasu pracy i prowadzenie kartotek urlopowych;
prowadzenie powierzonych teczek z dokumentacją przedszkola;
archiwizuje dokumenty;
ewidencjonuje korespondencję;
prowadzi dokumentacje związaną z uczęszczaniem dzieci do przedszkola;
dba o dobry przepływ informacji pomiędzy przedszkolem a dyrektorem przedszkola;
przestrzega regulaminu pracy, przepis bhp, p. poż i higieny pracy;
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w placówce;
przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej.

Pomoc nauczyciela;
utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia, a także dba o ich estetykę
pomaga nauczycielom w czynnościach opiekuńczych, wychowawczych oraz dydaktycznych, a w szczególności dba o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu
sprząta pomieszczenia po przeprowadzonych pracach remontowych
utrzymuje w odpowiednim stanie powierzony jej sprzęt
zabezpiecza środki czystości (proszki, płyny, szczotki itp.) przed dostępem dzieci
przestrzega przepisów bhp i p. poż i Regulaminu Pracy
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu
opiekuje się dziećmi w zakresie rozbierania i ubierania, podczas spacerów i wyjść, podczas zajęć i uroczystości oraz innych wynikających ze wskazań nauczyciela;

Woźna oddziałowa:
codziennie dba o utrzymanie pomieszczeń przedszkolnych we wzorowej czystości zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
organizuje posiłki i wypoczynek dzieci;
opiekuje się dziećmi w zakresie rozbierania i ubierania, podczas spacerów i wyjść, podczas zajęć i uroczystości oraz innych wynikających ze wskazań nauczyciela;
dba o higienę pościeli i ręczników;
wykonuje inne polecenia dyrektora przedszkola związanych z organizacją i potrzebami przedszkola
przestrzega regulaminu pracy, przepisy BHP, p.poż, i higieny pracy

Kucharka:
przyrządza punktualnie zdrowe i zgodne z obowiązującymi normami posiłki i koordynuje pracę wszystkich pracowników kuchni
przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych i dba o racjonalne ich zużycie
prowadzi magazyn podręczny
utrzymuje w odpowiednim stanie powierzony sprzęt kuchenny i dba higienę pomieszczeń kuchennych
współuczestniczy w ustalaniu jadłospisów
przestrzega przepisów bhp i p.poż
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu
Pomoc kucharki:
pomaga kucharzowi w przyrządzaniu posiłków
utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne oraz pomieszczenia kuchni i magazynów
przestrzega przepisów bhp i p.poż
wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

Konserwator – ogrodnik :
utrzymuje w należytym porządku ogród przedszkolnym i pomieszczenia piwniczne
dba o stan techniczny urządzeń wraz z dokonywaniem bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu
przestrzega przepisów bhp i ppoż
wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora placówki, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu

§ 4. Wicedyrektor przedszkola.
1. Do zadań wicedyrektora należy:
zapewnie warunków do prawidłowego przebiegu pracy placówki poprzez:
kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy,
opracowanie grafików i czynności dodatkowych nauczycieli oraz
egzekwowanie i przygotowanie wniosków Rady Pedagogicznej w tych sprawach.
współdecydowanie w organizacji pracy zajęć dodatkowych,
organizowanie zastępstw za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu
zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,
zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności
podejmowanie działań mających na celu zapewnienie opieki zdrowotnej nad dziećmi oraz wszelkich warunków BHP wychowankom i pracownikom przedszkola.
sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy pozostałych pracowników we współpracy z dyrektorem.
czynne uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych placówki
prowadzenie współpracy z rodzicami i Radą Rodziców.

§ 5. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są:
Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby należy zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki i zawiadomić dyrektora (w szczególnych okolicznościach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.
Nauczyciele lub inni pracownicy przedszkola powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora (w szczególnych okolicznościach policje) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Zasady postępowania zawarte są w Regulaminie spacerów i wycieczek.Wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”. Rodzic musi wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i wyjazdach poza teren przedszkola w roku szkolnym” , podpisanego przez rodzica.
Za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada dyrektor przedszkola i nauczyciel, któremu powierzono oddział,
Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci.
Przedszkole nie odpowiada za przedmioty pozostawione w placówce(wózki, rowery, sanki, hulajnogi, dodatkowa odzież itp.)
Za przyniesione do przedszkola zabawki i inne wartościowe przedmioty ich zepsucie lub zagubienie oraz zaginięcie rzeczy pozostawionych w ogólnodostępnych pomieszczeniach – przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów, w uzasadnionych przypadkach (nagłe pogorszenie się stanu zdrowia, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
Nauczyciel w wyjątkowych sytuacjach zagrażających życie i zdrowie dziecka, w przypadku chorób przewlekłych postępują zgodnie z odrębnymi opracowanymi procedurami.
Nauczyciel, lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.
W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie przedszkola, dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.
W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani, do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola

§ 1. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
poszanowaniu jego godności osobistej;
poszanowaniu własności;
opieki i ochrony;
partnerskiej rozmowy na każdy temat;
akceptacji jego osoby.
indywidualnego nauczania w przypadkach okreslonych w § 2 rozdziału IV;
korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
szanować kolegów i wytwory ich pracy;
nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa;
przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający 
z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 2. Nagrody i kary.
1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:
ustną pochwałą nauczyciela;
pochwałą do rodziców;
nagrodą rzeczową;
listem gratulacyjnym;
pochwałą dyrektora;
odznaką honorową przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
powtarzanie poprawnego zachowania;
czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§ 3. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;
zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;
utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.
3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę 
w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
6. Dyrektor placówki wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Opolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 4. Prawa i obowiązki rodziców.
Rodzice mają prawo do:
wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

Rodzice mają obowiązek:
regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
znać i przestrzegać postanowień statutowych;
przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 5. Formy współpracy z rodzicami.
1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu 
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą 
w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,
prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,
rozmowy indywidualne,
zebrania grupowe i ogólne,
gazetkę dla rodziców;
uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji 
o postępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „Dni otwarte” dla nowo przyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:
obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;
oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;
analizy stosowanych metod wychowawczych;
obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

§ 6. Informacje porządkowe dla rodziców.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 – 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub personelowi dyżurującemu. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
6.Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.
7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.
9.Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 7. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.30.
Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.
Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora placówki. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.30. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji w Kędzierzynie -Koźlu ul Wojska Polskiego 18 , tel. 774724666 ).
Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 8. Wyposażenie wychowanka.
Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, , przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Wyjątek stanowi jeden dzień tygodnia, tzw. „dzień z zabawką”, ustalony z rodzicami podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym, w którym dziecko może przynieść zabawkę z domu. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

Rozdział VII
Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

§ 1. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola.
Na czas zajęć w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by nie umożliwić wejście osobom niepożądanym.
Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się.
Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników dyżurnych podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
W przedszkolu określone są miejsca do ewakuacji.
W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.
Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek.
Podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
Podczas zajęć poza terenem przedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.
Budynek przedszkola jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).
Przedszkole na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik przedszkola.
W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.
Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
W wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe
§ 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

§ 4. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

§ 5. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu po wprowadzeniu tych zmian do statutu.

Statut Przedszkola znowelizowany w dniu 29.08.2018 r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3.