OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INTENDENTA

 1. Nazwa i adres jednostki: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1  

ul. Jana Brzechwy 80

47-230 Kędzierzyn-Koźle

 1. Stanowisko pracy:  intendent
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie o profilu  gastronomicznym, ekonomicznym lub administracyjnym lub wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywienia, dietetyki lub ekonomii.
 • doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno biurowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
 • znajomość przepisów HACCP i GHP,
 • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • kurs intendenta w placówce oświatowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w:

– żywność, sprzęt kuchenny i inne,

-środki czystości,

-odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
 • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych,
 • przestrzeganie zasad HACCP i GHP w przedszkolu,
 • naliczanie i przekazywanie informacji rodzicom o odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami,
 • branie udziału w inwentaryzacji przedszkola,
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
 •  przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
 • sporządzanie raportów żywieniowych,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.
 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • zatrudnienie:  możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.04.2021 r.
 • praca w godzinach: 7:00-15:00
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV- koniecznie numer telefonu do kontaktu,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych”.
 • Dokumenty po uzupełnienia po zatrudnieniu kandydata:
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno– epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”.

 • Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 10.03.2021 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w sekretariacie Publicznego Przedszkola Nr 20 (ul. Jana Brzechwy 82) lub przesłać na adres mailowy przedszkola: pp20@kedzierzynkozle.pl
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendent”.
 1. Inne informacje
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani

telefonicznie.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  77 482 83 18 lub kom.667 629 237.

Kędzierzyn-Koźle, dnia  01.03.2021 r.